REGISZTRÁCIÓ
X
Név
E-mail cím

Ideiglenes jelszavat e-mailben kapja meg, amit belépés után változtasson meg.

Adatvédelem
Elolvastam és elfogadom az adatvédelmi nyilatkozatot
BEJELENTKEZÉS
X
E-mail cím
Jelszó
BEJELENTKEZÉS
X
BAPTISTA PEDAGÓGIAI INTÉZET
Bejelentkezés
?
BELÉPÉS

4/2019. (VI. 13.) TNM rendelet a Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíjról

2019. 06. 15. 14:13 | HÍREK

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 156. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 32. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíj (a továbbiakban: ösztöndíj) célja, hogy - a magyarországi nemzetiségekkel kapcsolatos állami feladatok ellátása keretében - felsőoktatási intézményben történő továbbtanulásuk elősegítése érdekében támogatásban részesítse az anyanyelvű és kétnyelvű nemzetiségi nevelést, illetve oktatást folytató középfokú iskolák ajánlása alapján - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 1. mellékletében meghatározott nemzetiséghez tartozó, középfokú iskolai, kiemelkedő képességű tanulókat.

(2) E rendelet hatálya nem terjed ki a roma nemzetiséghez tartozó tanulókra.

(3) A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 32. § (1) bekezdés 3. pontja szerinti nemzetiségpolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által nyújtott ösztöndíj forrása a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott nemzetiségi célú előirányzat.

(4) Az ösztöndíj mértéke tanulónként havonta harmincezer forint, mely összeg a megállapítását követő szeptember 1. napját követő két tanítási évben - a nyári szünet időtartamának kivételével - kerül folyósításra.

2. § (1) Az ösztöndíjra vonatkozó pályázati felhívást a miniszter - legkésőbb minden tanév utolsó napjáig - közzéteszi a honlapján.

(2) A pályázati felhívás tartalmazza a pályázaton részvételre jogosultak körét, az ösztöndíj megállapításának és folyósításának jelen rendeletben meghatározott feltételeit, a pályázat során benyújtandó dokumentumok körét, valamint a benyújtás és a szerződéskötés határidejét. A pályázat benyújtásának határideje a meghirdetést követő harmincadik nap.

(3) A pályázaton kizárólag azok a nemzetiségi nevelést, illetve oktatást folytató középfokú iskolák vehetnek részt, amelyek:

a) nemzetiségi anyanyelvű és nemzetiségi kétnyelvű középfokú oktatást vagy

b) a nemzetiségi anyanyelvű, kétnyelvű gimnáziumi nevelés-oktatással nem rendelkező nemzetiségek esetében nemzetiségi nyelvoktató oktatást

folytatnak.

(4) A pályázaton az a magyar állampolgárságú, az érettségi megszerzésére irányuló képzés utolsó két évfolyamot megelőző évfolyamát végző tanuló vehet részt,

a) aki nyilatkozata szerint valamely nemzetiséghez tartozik,

b) akinek a tanulmányi eredménye a pályázat benyújtását megelőző tanév végén számított 4,0 átlageredményt eléri,

c) aki más forrásból azonos időszakra nézve államilag finanszírozott tanulmányi ösztöndíjban nem részesül,

d) aki törvényes képviselőjével egyetemben a pályázat benyújtásával egyidejűleg írásban hozzájárul személyes adatainak e rendelet szerinti kezeléséhez, továbbá

e) akit a (3) bekezdés szerinti középfokú iskola kiválaszt.

(5) A középfokú iskola az általa kiválasztott tanulóval együttesen terjeszti fel pályázatát.

(6) A benyújtott pályázati anyag a pályázati felhívásban meghatározott benyújtási határidőt követő nyolcnapos hiánypótlási határidőn belül kiegészíthető, módosítható. A hiánypótlásra nyitva álló határidő jogvesztő.

(7) Az ösztöndíjban az a tanuló részesülhet, aki

a) a pályázati felhívásban meghatározott dokumentumokat hiánytalanul és határidőn belül benyújtotta, és

b) az e rendeletben és a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek megfelel.

(8) Az ösztöndíj odaítélésekor előnyben részesül az a tanuló, akinek a taníttatása - a középfokú iskola nyilatkozata alapján - az eltartójára a többi pályázóhoz viszonyítva nagyobb terhet ró.

(9) A tanuló a tanulói jogviszony alatt tett rendes érettségi vizsgát megelőző két tanévben részesül ösztöndíjban.

(10) Ösztöndíjban középfokú iskolánként négy, ezen belül évfolyamonként két tanuló részesülhet.

3. § (1) A benyújtott pályázatok alapján a miniszter dönt az ösztöndíj odaítéléséről.

(2) A pályázatokat a miniszterhez címezve kell benyújtani.

4. § (1) Az ösztöndíj csak a pályázatot elnyert tanuló (a továbbiakban: ösztöndíjas), a középfokú iskola és a miniszter tevékenységét segítő minisztérium közötti, az ösztöndíj folyósításával összefüggő jogokat és kötelezettségeket tartalmazó ösztöndíjszerződés megkötését követően folyósítható.

(2) Az ösztöndíjast a jogosulatlanul felvett összeget illetően az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet szerinti visszafizetési kötelezettség terheli.

(3) Az ösztöndíjas és a középfokú iskola az ösztöndíj megállapítását követő első tanév végén - közös, minden, az ösztöndíjas jogviszonnyal összefüggő eseményről, körülményről - részbeszámolót, az ösztöndíj-támogatással érintett második tanév befejezésével egyidejűleg záróbeszámolót készít és nyújt be a miniszternek.

(4) Az ösztöndíjas a félévi eredményeiről igazolást küld a miniszter részére.

(5) A miniszter a beszámolók vizsgálatának eredményéről értesítést küld az ösztöndíjas és a középfokú iskola részére.

(6) Az ösztöndíjas jogviszony megszűnik, ha

a) a pályázathoz szükséges és a benyújtáskor fennálló feltételek utóbb megszűnnek,

b) az ösztöndíjas nem teljesíti a szerződésben vállalt bármely kötelezettségét,

c) az ösztöndíjas az ösztöndíjról lemond,

d) az ösztöndíjas tanulmányi eredménye a tanulói jogviszony alatt tett érettségi megszerzésére irányuló képzés utolsó két évfolyama bármelyikének a végén a 4,0 átlagot nem éri el, illetve az ösztöndíjjal érintett időszak féléves átlageredménye a 3,5 átlag alá csökken, vagy

e) az ösztöndíjas olyan magatartást tanúsított, amely az ösztöndíjas jogviszonyhoz méltatlan, különösen, ha az ösztöndíjas iskolája fegyelmi büntetést szab ki rá.

(7) Az ösztöndíjas jogviszony megszűnése esetén - az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet szerint - a miniszter az ösztöndíjszerződést felmondja.

(8) A megüresedett ösztöndíjas helyre pályázat nem írható ki.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.

6. § Hatályát veszti a Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíjról szóló 44/2013. (VI. 26.) EMMI rendelet.

KERESÉS:
OK

Heti jó hír

""Ha azt állítjuk, hogy nincs bűnünk, saját magunkat vezetjük félre, és nincs meg bennünk az igazság. Ha megvalljuk bűneinket, akkor mivel jó és igazságos, megbocsátja bűneinket, és minden gonoszságtól megtisztít minket""
(1János 1,8-9)
TEHETSÉGEK

CSATORNÁK

INTÉZMÉNYEINK

ELÉRHETŐSÉGEK

1065 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 57.

Telefon: +36 1 381 0537
Fax: +36 1 381 0536

E-mail: info kukac baptistaoktatas pont hu

Web: baptistaoktatas.hu/pedintezet

© 2020 BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT   |   ADATVÉDELEM
DESIGN és FEJLESZTÉS: RELATIVE